Seleccionar página

Política de privacitat

La present Política de Privacitat constitueix juntament amb les Normes de participació i l’avís legal  el marc jurídic que regula l’ús del lloc web www.xtra.cat . La present Política de Privacitat en concret regula l’ús i tractament que XTRA ESPORT I LLEURE, SL dóna a les vostresdades de caràcter personal com a usuari del Lloc web, ja que en accedir a la pàgina web www.xtra.cat passeu a tenir la condiciód’usuarid’aquest web (en endavant, l’“Usuari”).

El present lloc web és titularitat de la companyia de la societat XTRA ESPORT I LLEURE, SL, amb domicili social a Carrer Torre, 28, local 2, 08006 Barcelona i C.I.F.: B66058157. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 165, del tom 43802, inscripció 1ª.

Al Lloc Web trobareu a la vostradisposició la present Política de Privacitat en català perquè la pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevolmoment. És possible que variï amb el temps com a conseqüència de canvis al Lloc Web, novetats legislatives o jurisprudencials o perquè sorgeixin criteris nous de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o la nova normativa europea ensobligui a ferfutures modificacions. Per això, XTRA ESPORT I LLEURE, SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i recomanallegirdetingudament la Política de Privacitat sempre que s’accedeixi al Lloc Web.

Confidencialitat

XTRA ESPORT I LLEURE, SL es compromet a complir la sevaobligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les de forma confidencial i adopta les mesures necessàries per evitar-nel’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en totmomentl’estat de la tecnologia.

Seguretat de les dades

XTRA ESPORT I LLEURE, SL garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestesdades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades en el RGDP (Reglament General de la Protecció de Dades – UE 2016/679, del 27 d’abril), que ha ampliat l’abast de la LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades voluntàriament seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en el reglament vigent, i es recolliran en fitxer degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, el responsable del qual és XTRA ESPORT I LLEURE, SL, i la finalitat del qual és la gestió dels usuaris i subscriptors, així com la venda en línia de productes i la resolució de consultes.

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del subscriptor. Tractem les dades personals dels inscrits al butlletí amb la finalitat exclusiva d’enviar-los la nostra newsletter.  Tractem les dades personals dels usuaris registrats i els subscriptors de pagament amb l’única finalitat de gestionar la seva vinculació amb el digital XTRA, el cobrament de les quotes (si s’escau), l’organització d’activitats i campanyes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Les dades personals no se cediran a tercers (a excepció d’obligació legal) i es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

L’usuari pot accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà ol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la tevasituació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@xtra.cat o adreçant-se per correu ordinari al responsable del fitxer ubicat a carrer Torre, 28, Local 2 – 08006 Barcelona, en tots dos casos amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

Informació sobre cookies

XTRA ESPORT I LLEURE, SL utilitza galetes (‘cookies’) en la navegació de l’usuari pels seus  llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Una galetaés un fragment d’informació enviat des d’un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Les ‘cookies’ s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

En aquest web s’utilitzen cookies de Google per mostrar anuncis publicitaris basats en anteriors visites al web o a d’altres webs que també mostren anuncis de Google. Els usuaris poden optar per no admetre el seguiment mitjançant cookies de publicitat accedint a: https://www.google.com/settings/ads

Tipus de cookies

  • Cookies de Registre: Per a identificar l’usuari que ha iniciatsessió.
  • Cookies de Publicitat: Per a poder oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l’usuari, ja sigui directament o a través de tercers anomentats Adservers
  • Cookies Analítiques: Per obtenir informació relacionada amb el mesurament de l’audiència.
  • Cookies sobre Geo-localització: Donen informació sobre la ubicació geogràfica de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de ‘cookies’, amb la possibilitat, si ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per a accedir a XTRA ESPORT I LLEURE, SL no és preceptiva la instal·lació de ‘cookies’.

Segons el tipus de navegador que utilitzi l’usuari pot deshabilitar l’ús de les cookies a :

  • Chrome: Configuració>Configuracióavançada>Privadesa i seguretat>Configuració del contingut
  • Firefox:  Opcions>Privadesa i seguetat
  • Edge: Configuració>Configuracióavançada>Privadesa i serveis
  • Safari: Preferencies>Privadesa

LSSICE

Aixímateix, informem que no fem servir aquestesdades per enviar comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressament i prèviament per l’interessat, segons el que estipula la LSSICE.

Comunicacions

Per efectuar qualsevol notificació en relació amb el present contracte, XTRA ESPORT I LLEURE, SL designa expressament com a domicili el que figura en el present text i l’usuari designa expressament com a domicili el que figuri en el formulari de sol·licitud. Per portar a terme la contractació, s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça de correuelectrònic (e-mail) proporcionada per a les comunicacions ambXTRA ESPORT I LLEURE, SL, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent (encara que no l’únic). En general l’usuari es compromet i obliga a tenir actualitzats de manera permanent les seves dades personals i de contacte; i ha de comunicar, de forma fefaent, qualsevol canvi. La falta de la dita comunicació implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades en l’adreça que constava en el formulari.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, si resultés essencial a les presents condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts. El mer fet de la utilització dels serveis d’aquest lloc web pressuposa l’acceptació expressa de la dita acceptació de la jurisdicció espanyola.

Aixímateix, i amb l’excepció del que s’expressa en el paràgraf següent, les parts que hi intervenen acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

El paràgraf anterior no s’aplica en el cas que una de les partssigui un consumidor o usuari segons la definició de la normativa de protecció dels Consumidors i Usuaris (ReialDecretLegislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries), en aquest cas, (i per a un conflicte relacionat i emparat per la Llei) s’aplicaria preferent el lloc designat en la dita legislació.

 

CONTACTE

Tel/Fax: 93 237 02 35

Carrer de la Torre, 28 – 08006 Barcelona

David González (cap d’activitats)

Mob: 616-157-014

david@xtra.cat

1 + 14 =